Vortex beam generation from reduced graphene oxide(rGO)-polymer

Xufeng Zhu, Shuai Wang, Chengmingyue Li, Yaping Zhang*, Wei Fang, Yudong Lu, Chang Guo, Rende Wang, Yongan Zhang, Wei Xu, Xiangping Li, and Ting-Chung Poon

Opt. Mater. Express, 9(12), 4497-4505, (2019)

All‐Dielectric Kissing‐Dimer Metagratings for Asymmetric High Diffraction

Tan Shi, Yujie Wang, Zi‐Lan Deng*, Xuan Ye, Zhenxing Dai, Yaoyu Cao, Bai‐Ou Guan, Shumin Xiao*, Xiangping Li*

Adv. Optical Mater, 1901389, (2019)

Dielectric multi-momentum meta-transformer in the visible

Lei Jin, Yao-Wei Huang, Zhongwei Jin, Robert C. Devlin, Zhaogang Dong, Shengtao Mei, Menghua Jiang, Wei Ting Chen, Zhun Wei, Hong Liu, Jinghua Teng, Aaron Danner, Xiangping Li, Shumin Xiao, Shuang Zhang, Changyuan Yu, Joel K. W. Yang, Federico Capasso* & Cheng-Wei Qiu* 

Nat. Commun. 10, 4789 (2019)

Enhanced second harmonic emission with simultaneous polarization state tuning by aluminum metal-insulator-metal cross nanostructures

Zhuqing Zhu, Liu Shi, Shiren Chen, Jing Han, Hengwen Zhang, Miao Li, Hui Hao, Jianjun Luo, Xiaolei Wang, Bing Gu, Yinan Zhang*, and Xiangping Li

Optics Express, 27(21):30909, (2019)

Band structure engineering in metal halide perovskite nanostructures for optoelectronic applications

Qingdong Ou, Xiaozhi Bao, Yinan Zhang, Huaiyu Shao, Guichuan Xing, Xiangping Li, Liyang Shao, Qiaoliang Bao*

Nano Materials Science, doi.org/10.1016/j.nanoms.2019.10.004.

Laser-Splashed Plasmonic Nanocrater for Ratiometric Upconversion Regulation and Encryption

Ziwei Feng, Dejiao Hu, Liangliang Liang, Jian Xu, Yaoyu Cao, Qiuqiang Zhan, Bai-Ou Guan, Xiaogang Liu,* and Xiangping Li*

Adv. Optical Mater. 1900610, (2019)

Unidirectional Enhanced Dipolar Emission with an Individual Dielectric Nanoantenna

Tianyue Zhang*, Jian Xu, Zi-Lan Deng, Dejiao Hu, Fei Qin* and Xiangping Li

Nanomaterials, 9(4), 629, (2019)

Polychromatic and polarized multilevel optical data storage

Xu Ouyang, Yi Xu, Ziwei Feng, Weiyuan Tang, Yaoyu Cao, Xiangping Li*

Nanoscale, 11, 2447-2452, (2019)

Three-dimensional magnetization needle arrays with controllable orientation

Jianjun Luo, Henwen Zhang, Sicong Wang, Liu Shi, Zhuqing Zhu*, Bing Gu, Xiaolei Wang, Xiangping Li

Optics Letters, 44(4), 727-730, (2019)

Full-Visible Multifunctional Aluminium Metasurfaces by In Situ Anisotropic Thermoplasmonic Laser Printing

Yinan Zhang, Liu Shi, Dejiao Hu, Shiren Chen, Shouyi Xie, Yudong Lu, Yaoyu Cao, Zhuqing Zhu, Long Jin, Bai-Ou Guan, Sven Rogge and Xiangping Li*

Nanoscale Horizons,  4, 601–609 (2019).

Diatomic metasurface based broadband J-plate for arbitrary spin-to-orbital conversion

Shuai Wang, Fengjun Li, Junhong Deng, Xuan Ye, Zi-Lan Deng*, Yaoyu Cao, Bai-Ou Guan, Guixin Li, Xiangping Li*

J. Phys. D: Appl. Phys. 52 324002 (2019)

Coloring solar cells with simultaneously high efficiency by low-index dielectric nanoparticles 

YinanZhang12*, ShirenChen1, DejiaoHu1, YiXu3, SicongWang1, FeiQin1, YaoyuCao1, Bai-OuGuan1, Andrey Miroshnichenko4*, MinGu2*, XiangpingLi1*

Nano Energy, 62, 682-690 (2019)