Extremely Polarized and Efficient Hot Electron Intraband Luminescence from Aluminum Nanostructures for Nonlinear Optical Encoding

Yinan Zhang*, Jing Han, Liu Shi, Shiren Chen, Ziwei Feng, Hua Lu, Min Gu*, Xiangping Li*

Laser Photon. Rev. 2020, 2000339.

Great chiral fluorescence from the optical duality of silver nanostructures enabled by 3D laser printing, Hongjing Wen, Shichao Song, Fei Xie, Bin Wang, Jian Xu, Ziwei Feng, Shiyu Wu, Jing Han, Bai-Ou Guan, Xiaoxuan Xu*, Yaoyu Cao*  and  Xiangping Li  

Mater. Horiz. 10.1039/D0MH01207F

Full-visible transmissive metagrating with large angle/wavelength/polarization tolerance

Zi-Lan Deng*, Xuan Ye, Hao yang Qiu, Qing-an Tu, Tan Shi, Ze peng Zhuang, Yaoyu Cao, Bai-Ou Guan, Naixing Feng, Guo-Ping Wang, Polina Kapitanova, Andrea Alu, Jianwen Dong and Xiangping Li*

Nanoscale, https://doi.org/10.1039/D0NR05745B  

Atomically-thin Nobel Metal Dichalcogenides for Phase Regulated Meta-Optics

Yingwei Wang, Zi-Lan Deng, Dejiao Hu, Jian Yuan, Qingdong Ou, Fei Qin, Yinan Zhang, Xu Ouyang, Yue Li, Bo Peng, Yaoyu Cao, BaiOu Guan, Yupeng Zhang, Jun He, Cheng-Wei Qiu, Qiaoliang Bao*, and Xiangping Li*

Nano Lett. https://doi.org/10.1021/acs.nanolett.0c01805.  (2020)

Highly stable and repeatable femtosecond soliton pulse generation from saturable absorbers based on two-dimensional Cu3−xP nanocrystals

Haoran Mu, Zeke Liu, Xiaozhi Bao, Zhichen Wan, Guanyu Liu*, Xiangping Li, Huaiyu Shao, Guichuan Xing, Babar Shabbir, Lei Li, Tian Sun, Shaojuan Li, Wanli Ma & Qiaoliang Bao* 

Frontiers of Optoelectronics, 13, 139–148 (2020)

Segmented cylindrical vector beams for massively-encoded optical data storage

Mingcong Xian Yi Xu* Xu Ouyang Yaoyu Cao Sheng Lan XiangpingLi 

Science Bulletin, https://doi.org/10.1016/j.scib.2020.07.016. (2020)

Enhanced photocurrent generation from indium–tin-oxide/Fe2TiO5 hybrid nanocone arrays

Kai Chen*, Thang Duy Dao, Thien Duc Ngo, Hai Dang Ngo, Akemi Tamanai, SatoshiIshii, Xiangping Li, Hiroaki Misawa, Tadaaki Nagao*

Nano Energy,  76: 104965 (2020)

Subwavelength Silicon Nanoblocks for Directional Emission Manipulation

Tianyue Zhang*, Xuewei Li, Jian Xu, Xiaoming Zhang*, Zi-Lan Deng and Xiangping Li

Nanomaterials 10(6), 1242 (2020)

Anapole mediated giant photothermal nonlinearity in nanostructured silicon

Tianyue Zhang, Ying Che, Kai Chen, Jian Xu, Yi Xu, Te Wen, Guowei Lu, Xiaowei Liu, Bin Wang, Xiaoxuan Xu, Yi-Shiou Duh, Yu-Lung Tang, Jing Han, Yaoyu Cao, Bai-Ou Guan, Shi-Wei Chu* & Xiangping Li*

Nat. Commun. 11, 3027 (2020)

Chemical switching of low-loss phonon polaritons in α-MoO3 by hydrogen intercalation. 

Yingjie Wu, Qingdong Ou, Yuefeng Yin, Yun Li, Weiliang Ma, Wenzhi Yu, Guanyu Liu*, Xiaoqiang Cui, Xiaozhi Bao, Jiahua Duan, Gonzalo Álvarez-Pérez, Zhigao Dai, Babar Shabbir, Nikhil Medhekar, Xiangping Li*, Chang-Ming Li, Pablo Alonso-González & Qiaoliang Bao* 

Nat. Commun. 11, 2646 (2020). 

Metasurface holography

Zi-Lan Deng, Xiangping Li, and Guixin Li

Morgan & ClaypoolDOI:10.2200/S01008ED1V01Y202004MOP004, (2020)

Multilevel phase supercritical lens fabricated by synergistic optical lithography

Wei Fang, Jian Lei, Pengda Zhang, Fei Qin*, Meiling Jiang, Xufeng Zhu, Dejiao Hu, Yaoyu Cao*and Xiangping Li

Nanophotonics, DOI:10.1515/nanoph-2020-0064, (2020)

Fano‐Enhanced Circular Dichroism in Deformable Stereo Metasurfaces

Zhiguang Liu, Yi Xu, Chang‐Yin Ji, Shanshan Chen, Xiangping Li, Xiangdong Zhang, Yugui Yao, Jiafang Li*

Adv. Mater. 32, 1907077, (2020)

Supercritical lens array in a centimeter scale patterned with maskless UV lithography

Xufeng Zhu, Wei Fang, Jian Lei, Zhangyin Li, Fei Xie, Yaoyu Cao, Yaping Zhang, Fei Qin*, and Xiangping Li

Opt. Lett. 45(7) 1798-1801, (2020)

Full‐Color Complex‐Amplitude Vectorial Holograms Based on Multi‐Freedom Metasurfaces

Zi‐Lan Deng, Mingke Jin, Xuan Ye, Shuai Wang, Tan Shi, Junhong Deng, Ningbin Mao, Yaoyu Cao, Bai‐Ou Guan, Andrea Alù, Guixin Li, Xiangping Li,

Adv. Funct. Mater. DOI:10.1002/adfm.201910610, (2020)