Congratulations to AProf. Zilan Deng for his first authored paper accepted by Advanced Materials

2021-07-02

 We warmly congratulate AProf. Zilan Deng for his first authored paper titled 《Vectorial compound meta-pixels for arbitrary non-orthogonal polarization steganography》accepted by Advanced Materials

 Zi-Lan Deng* ,Qing-An Tu,Yujie Wang,Zhi-Qiang Wang,Tan Shi,Ziwei Feng ,Xiao-Chen Qiao,Guo Ping Wang,Shumin Xiao*,Xiangping Li* are joint corresponding authors of this paper