Generation of uniformly oriented in-plane magnetization with near-unity purity in 4π microscopy

Sicong Wang, Yaoyu Cao, Xiangping Li

Optics Letters 42, 5050-5053 (2017)

Improved lateral resolution with an annular vortex depletion beam in STED microscopy

Bin Wang, Jinmeng Shi, Tianyue Zhang, Xiaoxuan Xu, Yaoyu Cao, Xiangping Li

Optics Letters 42, 4885-4888 (2017)

Generation of equilateral-polygon-like flat-top focus by tightly focusing radially polarized beams superposed with off-axis vortex arrays

Xiaolei Wang, Bowen Zhu, Yuxin Dong, Shuai Wang, Zhuqing Zhu, Fang Bo, Xiangping Li

Optics Express 25, 26844-26852 (2017)

Fano Resonance in a Metasurface Composed of Graphene Ribbon Superlattice

Zilan Deng, Xiangping Li, Tao Fu, Guo Ping Wang

IEEE Photonics Journal 9, 1-7 (2017)

Multiple orbital angular momentum generated by dielectric hybrid phase element

Xuewen Wang, Aleksandr Kuchmizhak, Dejiao Hu, Xiangping Li

AIP Conference Proceedings 1874, 030039 (2017)

Refractive-Index Tuning of Highly Fluorescent Carbon Dots

Vijay Bhooshan Kumar, Amit Kumar Sahu, Abu S. M. Mohsin, Xiangping Li, Aharon Gedanken

ACS Applied Materials & Interfaces 9, 28930-28938 (2017)

Nonradiation Cellular Thermometry Based on Interfacial Thermally Induced Phase Transformation in Polymer Coating of Optical Microfiber

Yunyun Huang, Tuan Guo, Zhuang Tian, Bo Yu, Mingfei Ding, Xiangping Li, Baiou Guan

ACS Applied Materials & Interfaces 9, 9024-9028 (2017)

Nanoimprint methods for the fabrication of macroscopic plasmonically active metal nanostructures

Robin D. Nagel, Simon Filser, Tianyue Zhang, Aurora Manzi, Konrad Schönleber, James Lindsly, Josef Zimmermann, Thomas L. Maier, Giuseppe Scarpa, Katharina Krischer, Paolo Lugli

Journal of Applied Physics 121 (8), 084305 (2017)

High-Performance Ultrathin Organic–Inorganic Hybrid Silicon Solar Cells via Solution-Processed Interface Modification

Jie Zhang, Yinan Zhang, Tao Song, Xinlei Shen, Xuegong Yu, Shuit-Tong Lee, Baoquan Sun, Baohua Jia

ACS Appl. Mater. Interfaces 9 (26), 21723–21729 (2017)