On-chip noninterference angular momentum multiplexing of broadband light

Haoran Ren, Xiangping Li, Qiming Zhang, Min Gu

Science 10, 1126 (2016)

Significant light absorption enhancement in silicon thin film tandem solar cells with metallic nanoparticles

Boyuan Cai, Xiangping Li, Yinan Zhang, Baohua Jia

Nanotechnology 27, 195401 (2016)

Light‐Control‐Light Nanoplasmonic Modulator for 3D Micro‐optical Beam Shaping

Xiangping Li, Juan Liu, Liangcai Cao, Yongtian Wang, Guofan Jin, Min Gu

Advanced Optical Materials 4, 70-75 (2016)