PhD StudentsQingbin Zhou

Laser fabrication & storage

Ziwei Feng

Superresolution

Yudong Lu

Meta & Nano-plasmonics

Wei Si

Laser fabrication & storage

Superresolution

Tan Shi

Meta & Nano-plasmonics

Xu Ouyang

Optical data storage

Ying Che

Superresolution

Chenhui Li

Structured light
Hongbo Zhu

Laser fabrication & Superresolution
Master Students


Zijian Xie

Optical data storage

Shiyu Wu

Meta & Nano-plasmonics

Xiaolan Xia

Superresolution

Zhuofan Yao

Laser fabrication

Xianzhi Zeng

laser fabrication

&nano-plasmonics

Zhiqiang Wang

Metasurface & Metamaterials

Jialin Sun

Opto-Magnetic interaction

Xiaochen Qiao

Meta & Nano-plasmonics

Hongkun Cao

Opto-Magnetic interaction

Qingshuai Yang

Meta & Nano-plasmonics

Xuewei Li

Superresolution

Zhiyuan Wang

Superresolution


Minghui Wang

Meta & Nano-plasmonics

Jiaqi Zhu

Laser fabrication

Hui Duan

Meta & Nano-plasmonics