PhD StudentsFei Xie

Laser fabrication & storage

Qingbin Zhou

Laser fabrication & storage

Xueying Ouyang

Superresolution

Ziwei Feng

Superresolution

Shuai Wang  

Meta & Nano-plasmonics

&OAM

Wanyi Li

Meta & Nano-plasmonics

Laser fabrication & storage

Superresolution

Yudong Lu

Meta & Nano-plasmonics

Wei Si

Laser fabrication & storage

Superresolution

Tan Shi

Meta & Nano-plasmonics

Xu Ouyang

Optical data storage

Ying Che

Superresolution

Chenhui Li

Structured light
Hongbo Zhu

Laser fabrication & Superresolution
Master StudentsWen Yan

Superresolution

Shiyu Wu

Meta & Nano-plasmonics

Jing Han

Meta & Nano-plasmonics

Yijie Li

Laser fabrication & storage


Hao Li

Meta & Nano-plasmonics

Xiangchao Zhong

Superresolution

Jian Lei

Meta & Nano-plasmonics

Zijian Xie

Optical data storage

Xiaolan Xia

Superresolution

Qingan Tu

Meta & Nano-plasmonics

Zhuofan Yao

Laser fabrication

Xiaochen Qiao

Meta & Nano-plasmonics

Hongkun Cao

Opto-Magnetic interaction

Qingshuai Yang

Meta & Nano-plasmonics

Xuewei Li

Superresolution

Zhiyuan Wang

Superresolution

Jialin Sun

Opto-Magnetic interaction

Jiaqi Zhu

Laser fabrication

Hui Duan

Meta & Nano-plasmonics

Minghui Wang

Meta & Nano-plasmonics
Xianzhi Zeng

laser fabrication

&nano-plasmonics

Zhiqiang Wang

Metasurface & Metamaterials